Ondskapen, de tapte barn og frelsen

 

 

Mormonismen og Orson Scott Cards Lost Boys

 

 

- Per Chr. Jørgensen

Denne artikkelen er nesten identisk med en artikkel i Algernon nr. 37 (1/96) og SFF-Bulletin 108 (’98)

 

 

«[Nobody] had anything like the influence on me that came from Shakespeare and Joseph Smith, the two writers who, more than any others, formed the way I think and write.»

 

- Orson Scott Card, sitert i

Times Literary Supplement

 

 

Siden debuten på slutten av syttitallet har femti år gamle Orson Scott Card oppnådd en posisjon som en av våre mest populære og bestselgende forfattere av fantastisk litteratur. Han har en omfangsrik og vidtfavnende produksjon bak seg; mest science fiction og fantasy, men også noe «vanlig» litteratur, samt sakprosa.

   Card er også et aktivt medlem i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

   Når de fleste hører om mormonere, tenker de vel først og fremst på bevegelsens misjonærer, unge og velstriglede menn i mørke dresser, som med amerikansk aksent forteller om andre, hellige skrifter, og deler ut fargerike brosjyrer. Mange finner nok kirkesamfunnets frelsesplan noe kuriøs, og synes den mest minner om en oppfordring om å gjøre seg om til en fremgangsrik, amerikansk forretningsmann, og skaffe seg en lykkelig og eplekjekk familie, lik Osmonds og Herreys...

   Noen vil også kjenne til det hellige skriftet Mormons Bok, som skal fortelle historien til en israelittisk sivilisasjon i Amerika. Andre har hørt om at mormonerne i siste halvdel av forrige århundre praktiserte flergifte, eller polygami. Desssuten kjenner mange til at kirkens nåværende sentrum er Salt Lake City i Utah.

   Orson Scott Card er altså mormoner. Visstnok har han tidligere pleiet kontakt med mer liberale retninger, som trekker deler av den etablerte kirkens historieskriving i tvil, og han vakte en viss forargelse blant konservative grupper da han i 1992 lånte fortellinger fra Mormons bok til science fiction-romanen The Memory of Earth, første bind i «Homecoming»-serien. Likevel ser han ut til å finne seg godt til rette i hovedstrømningen av denne religionen, og ønsker å presentere den på beste måte, så godt han kan. 

   Nå vil selvfølgelig en forfatters livssyn alltid være en viktig inflytelse på hans forfatterskap, og det ville være opplagt galt å regne Card først og fremst som noen slags «Siste Dagers Hellige»-forfatter. Tross alt var Tolkien en forfatter med sterk tilknytning til Den katolske kirkes lære og verk, anglikaneren C. S. Lewis en stor forkjemper for sin tro, og Isaac Asimov en viktig humanist og skeptiker.

   På lignende vis er det nok også fåfengt å se noen av Cards verker som i særlig grad «mormonske», og ikke andre. Det virker som om Cards religion gjennomsyrer forfatterskapet hans, slik han også selv ser ut til å ville ha det. Likevel vil jeg i denne artikkelen fremheve noen få verker, der mormonismen så å si kommer til overflaten, og særlig drøfte novellen og romanen Lost Boys. Som kjent er det innen vår genre svært vanlig at romaner begynner som noveller eller kortromaner, og her er det ikke bare interessant å se hvordan fortellingen blir forandret og utvidet på vei til en roman, men også hvordan Card står frem som en apologet for sin religion.

 

 

«I also enjoy the fact that criticisms of my story for violating expectations have all come from the more literary, «experimental» wing of the science fiction community. It seems that they love experimentation and literary flamboyance - but only if it follows the correct line. If somebody dares to do something that is surprisingly shocking instead of predictably shocking, well fie on them. Thus do the radicals reveal their orthodoxy.»

 

- Orson Scott Card, i etterordet

til samlingen The Changed Man

 

Historien om romanen Lost Boys begynner med en novelle med samme tittel, som første gang kom på trykk i The Magazine of Fantasy and Science Fiction i oktober 1989. Lost Boys er en tradisjonell spøkelseshistorie, der det mest overraskende grepet er Cards bruk av seg selv og sin egen familie, og det i en setting svært nær den de selv hadde vært i for noen få år siden.

   Som i virkeligheten flytter familien Card i 1983 til Greensboro, der Orson har fått en stilling som manualforfatter for Compute! Books. Arbeidet viser seg overraskende tidkrevende, og dessverre noe av en frustrerende «MacJob», som det jo heter i moderne jargon.

Skillet mellom fortellingen og virkeligheten manifesterer seg først og fremst i at familien Card her har en eldre sønn, Scotty, som er den egentlige hovedpersonen. Scotty har problemer med å takle flyttingen og få venner i den nye byen, og begynner å fortelle om en gjeng gutter, som foreldrene tror er fantasivenner.  Sønnen deres oppfører seg også på andre måter underlig.

   Familien Card har registrert at det går en seriemorder løs i Greensboro, men har egentlig ikke latt det gå inn på seg. Ikke før de får sin aller skrekkeligste jul noensinne.

   Orsons kone kommer inn, og forteller at Scotty har noen venner han gjerne vil invitere til julefeiring.

   «You’re kidding,» I said. «It’s cold out there. What kind of parents would let their kids go outside on Christmas Eve?»

   She didn’t say anything. I got up and we went to the back door together. I opened the door.

   There were nine of them. Ranging in age, it looked like, from six to maybe ten. All boys. Some in shirt sleeves, some in coats, one in a swimsuit. [...]

   I heard Scotty’s voice behind me. «Can they come in, Dad? I told them you’d let them have Christmas Eve with us. That’s what they miss the most.» [...]

   «They can come in,» I told Scotty. I looked at Kristine. She nodded. I knew she would. You don’t turn away lost children on Christmas Eve. Not even when they’re dead.»

   De døde guttene får komme inn til julefeiring, som Orson og Kristine forsøker å holde på beste måte.

   «I told the stories of the birth of Christ - the shepherds and the wise men, and the one from the Book of Mormon about a day and a night and a day without darkness. And then I went on and told what Jesus lived for. About forgiveness for all the bad things we do.»

   «Everything?» asked one of the boys.

   It was Scotty who answered. «No!» he said. «Not killing.»

   Kristine started to cry.

   «That’s right,» I said. «In our church we believe that God doesn’t forgive people who kill on purpose. And in the New Testament Jesus said that if anybody ever hurt a child, it would be better for him to tie a huge rock around his neck and jump into the sea and drown.»

   «Well, it did hurt, Daddy,» said Scotty.»

   Familien Card må se i øynene at den eldste sønnen Scotty er seriemorderens siste offer, og at han, og de tidligere ofrene, er blitt myrdet av huseierens eldre far, som har gjemt dem under huset de bor i. Allikevel får de og de andre pårørende en utrolig sjanse til å ta farvel med sine barn, og politiet blir tilkalt for å høre deres vitnemål. «Even though it was the most terrible of Christmases, it was also the best Christmas of our lives [...]»

   Novellen Lost Boys er en velskrevet, «go’, gam-meldags» spøkelseshistorie. Den er stramt holdt, sentimental - og skrekkelig. Noen av trekkene er tradisjonelle, som invasjonene av insektsvermer, andre av detaljene er fascinerende moderne, som det hjemsøkte dataspillet.

   Lost Boys vakte også mye oppmerksomhet, og ikke bare positiv. Størst debatt vakte det faktum at Card både hadde brukt sin egen familie, og diktet frem en død sønn, som han aldri hadde hatt. Bl. a. ble han under den kjente forfatter-workshop’en Clarion kritisert for å ha tatt på seg en sorg han ikke hadde rett til å bære. Til det svarte Card, nok både noe uheldig og i mine øyne underlig, at han til en viss grad kunne skjønne hvordan det var å miste et barn, da han har vansker med å nå frem til sin yngste sønn, som var psykisk utviklingshemmet. I situasjonen var det ikke det mest populære svar han kunne ha gitt (senere har han poengtert at han som far også er lei for at sin yngste sønn ikke fikk alt som andre barn får oppleve).

   Denne anmelderen har hverken stiftet familie eller blitt far, og skal derfor ikke granske hjerter og nyrer i denne saken. Allikevel slår det meg at mer enn psykisk utviklingshemming selv, er idag eventuelt stress som familien til den psykisk utviklings-hemmede måtte føle, tabu. Barn kan sikkert være vanskelige nok, og et barn som i tillegg ikke kan forstå og gjøre det andre barn tross alt kan, er vel enda noen hakk vanskeligere å oppdra.

   Uansett har jeg ikke hørt noe om at de som reagerte sterkest, alle selv har førstehåndskunnskap om utviklingshemmede og handicap. Det kan være, men jeg mistenker også svakt at enkelte her så en mulighet til å «ta» Card.

   Lost Boys avfødte altså en debatt, som bl. a. ble ført i tidsskriftet Science Fiction Eye, som nettopp er radikalt og litteraturkritisk orientert. - En side ved Cards forfatterskap, som har vakt oppsikt, og fått noen til å snu seg bort fra ham, er hans mange skildringer av vold mot barn. Noen har mistenkt at Card i stor grad setter likhetstegn mellom mannlig homofili og pedofili - samt overgrep mot barn; noe mange homofile forståelig nok reagerer på. Hvorvidt disse mistankene er berettigede, vet denne anmelderen ikke - interessant er det at Card nok søker å svare på noe av denne kritikken i tredje bind av «Homecoming»-serien, The Ships of Earth, der en av de mer sentrale personene er en ung, homofil mann med mange gode egenskaper (skjønt hans «løsning» - å bøye seg for påbudet (fra supercomputeren som overvåker planeten, og er nær ved å være et guds-substitutt) om å gifte seg, og heller fantasere med lukkede øyne om menn i ektesengen - nok av kritikerne regnes som mindre enn fullgod...)

   La det ihvertfall være nevnt at det er et ikke helt godt forhold mellom Card, som har slått tilbake med fraser som «left wing fascists», og deler av det profesjonelle science fiction-miljøet (den jevne SF-leser bryr seg kanskje ikke noe særlig, uansett hvilket livssyn hun eller han måtte ha).

   Interessant er det at romanen fra ’92, med samme navn som novellen, synes å svare eller reagere på endel av kritikken, ved siden av å være enda mer interessant for temaet for denne artikkelen. Det er nemlig her Card ønsker å vise et mormonsk liv i praksis, og står frem som en apologet for sin kirke.

Før vi går videre med romanen, må vi imidlertid se på mormonerkirkens historie, for å kunne forstå hva Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige idag lærer.

 

 

«Either the Book of Mormon is a true history, written by ancient writers and translated by Joseph Smith with divine aid and under divine direction, or somebody made it up. [...] [I]f you believe, as I do, that the Book of Mormon is exactly what it purports to be, then the events depicted in it really happened.»

 

- Orson Scott Card, i et forum

på nettet (Hatrack, America Online)

 

Som med andre religiøse retninger, er det vanskelig eller umulig å gi en nøytral beskrivelse av dens historie. Et rettroende medlem av en av mormonerkirkene vil hevde at Joseph Smith var en guddommelig inspirert profet, og at det i hans forkynnelse som syntes nytt eller feil for hans samtid, i virkeligheten bare var i overenstemmelse med slik universet fungerer, og en gjenopprettelse av guddommelige institusjoner og forordninger (derav også navnet «Latter-day Saints», eller «Siste Dagers Hellige»). Utenforstående historikere og representanter for andre kirkesamfunn vil regne Joseph Smiths religionsskapende virksomhet som menneskeverk - ja, kritikere fra andre, og mer ordinære, kristne kirker har attpåtil gjerne kjent eimen av svovel fra Smith og Youngs arbeide.

   Hva andre religioner angår, er nettopp mormonernes krav på eksklusivitet og spesiell inspirasjon irriterende. Hele tiden har nemlig de mormonske kirkesamfunnene poengtert at de andre kirkene som tilber Jesus Kristus som Gud og Guds Sønn, bare har en del av sannheten, og bare en del av frelsesplanen for mennesket (i motsetning til andre, særegne kristne grupper, som Jehovas Vitner, mener de imidlertid - sympatisk nok - ikke at alle andre nødvendigvis skal utslettes). Mormonernes frelsesplan åpenbares etterhvert, i kirken og for kirkens medlemmer, og er ikke bare avhengig av tro, men også handling; både moralsk gode handlinger og kultiske gjerninger (mottagelse av sk. «endowments») i spesielle templer. - For de fleste andre kirker er frelse gjennom gjerninger blott et kjetteri, og et gammelkjent sådant.

   Selv om Jesu Kristi Kirke av De Siste Dagers Hellige (Utah-kirken) mener å ha den gjenåpenbarte sannhet, og at kirkens leder også er en profet, likestilt med Smith og Young, idet han kan motta nye åpenbaringer fra Gud - har den skiftet kurs, eller lagt vekt på forskjellige deler av budskapet, om man vil, litt vel ofte i løpet av bevegelsens korte historie, til at dagens eldste liker å bli minnet om det. Blant de største «problemene» er den manglende støtten til Mormons bok fra moderne arkeologi, og episoder i kirkens kamp for å overleve i et uforstående samfunn. Da historikeren Fawn M. Brodie utga bigrafien No Man Knows My History, som lot til å helle til at deler av Smiths verk var av ham selv, ble hun ekskommunisert. En av kirkens autoriteter svarte med pamfletten «No Ma’am, that’s Not History», der hun bl. a. ble referert til som «the lady» og «Mrs. B.».

 

 

So Lord look down on country boys

That stink and puzzle and pray,

And strike the light to blind their sight

And make their night your day.

   O let the light come down,

   Yes, bring the light on down.

 

- Bruce W. Jorgensen

«The Light Come Down» (poesi)

 

   Uansett tok det hele av i 1830, da Joseph Smith, jr. (1805-1844) fikk trykket og utgitt første utgave av Mormons bok i Palmyra, New York. Smith hadde allerede tidligere, mest for nære bekjente og familie, stått frem og fortalt om visjoner og himmelske besøk, både av Gud Fader, Jesus Kristus og engelen Moroni, som etterhvert hadde latt ham få overta noen gullplater fra den sivilisasjonen som før hadde blomstret i Amerika. Smith kunne også fortelle at han var blitt gitt i oppdrag å gjenopprette det gammeltestamentlige prestedømme.

   For de aller fleste var - og er - Mormons bok et svært kuriøst og underlig skrift. Det forteller bl. a. om en gruppe jøder som omlag 600 f. Kr. sendes av Gud til Amerika, der de blir til flere folkeslag. De onde straffes med mørk hud, mister mye av sin kultur og teknologi, og blir til vår tids indianere. De gode beholder sitt utseende og sin sivilisasjon, og bygger mektige byer og stater. Allikevel har de godes etterkommere, nephitene, også lett for å falle, og de ondes etterkommere, lamanitene, kan bli frelst. Uansett følger en rekke kriger og stridigheter, der de gode til slutt bukker under.

   Mormons bok minner om en blanding av krønikene i Det Gamle Testamente, og forkynnelsen i Det Nye. Viktigst i siste henseende er Jesu Kristi besøk i Amerika etter oppstandelsen, der han preker for de rettferdige. På flere måter kan teksten i boken leses som svar på stridsspørsmål (barnedåp kontra voksendåp, etc., etc.) innen den kristne kirke, en slags utvidet kommentar til Bibelen, om man vil.

   For de fleste, troende mormonere er den nettopp også dét, men for andre vakte det snarere mistanke. Joseph Smith ble også beskyldt for å ha plagiert forskjellige romaner, men denne teorien har visstnok seriøse historikere gått mer bort fra.

   Den nye kirken med den nye bibelen hadde en litt treg start, bl. a. fordi mange regnet Joseph Smith som en skikkelig rabbagast. Han skulle også før ha snakket om skjulte skatter og magisk skattesøking med ønskekvister, o.l., noe som var en yndet beskjeftigelse i datidens USA.

   Høyst interessant i denne sammenhengen er en av Orson Scott Cards mest populære serier, sagaen om Alvin Maker, som startet i 1987 med Seventh Son. Rett nok foregår den i en alternativ verden, men bakgrunnsmaterialet er folkemagi, «tall tales» og annet Americana. Spennende nok er det i denne serien flere som har «Joseph Smith»-aktige åpenbaringer og kallelser, og ikke samtlige fremstilles i et positivt lys... Likeså er det verdt å merke seg at Josephs eldre bror, som døde ung, nettopp het Alvin, og at noen spekulerer i at han spilte en større rolle i den aller første tiden enn senere innrømmet.

   Etterhvert tok den nye bevegelsen av. En religionshistoriker ville sikkert peke på flere faktorer som både kunne ha bestemt den retning den tok, og hvorfor den fant fruktbar jordbunn. For det første hadde det vært mye strid mellom forskjellige, protestantiske kirkesamfunn, med vekkelser og kontravekkelser, som mange var grundig lei av. Hånd i hånd med dette gikk en søken etter en opprinnelig kirke, med en ordning lik oldkirken, med verdige ledere som var i nær kommunikasjon med Gud. For det tredje hadde det vært mange spekulasjoner omkring de mektige, menneskegjorte jordhaugene i de nordøstre statene. De nålevende indianerne bygde ikke slikt, og mange trodde da på innvandringsbølger fra Den gamle verden (romere, etruskere, jøder, fønikere... - Forøvrig har Robert Silverberg skrevet standardverket om spekulasjonene omkring «Moundbuilders»). Dette var nok ledsaget av en leting etter en egen, amerikansk identitet - også religiøst.

   Som sagt fikk den nye kirken tilhengere, og i likhet med store deler av USAs befolkning, trakk også de «Hellige» vestover. Et tidlig sentrum ble byen Kirtland i Ohio, der bevegelsen oppførte sitt første tempel. Imidlertid ble Smith grundig upopulær der, da hans forsøk på «gründer»-virksomhet og bankdrift slo feil. Likeledes var det et hardt slag at de «Hellige» så ble jaget ut av Missouri, der de egentlig hadde ønsket å slå seg til ro, og det nye Sion egentlig skulle reises.

   De tidligere innbyggerne i staten var for det meste fra Sørstatene, for slaveriet, og en del av dem var også av den typen som ønsket at Ville Vesten skulle forbli vill. For dem kunne en stor gruppe nordstatsfolk og utlendinger, som kun i forsvinnende liten grad kjøpte slaver, foretrakk å drive forretninger - og lukrative forretninger! - med hverandre, og stemte i valg slik profeten ville det, bare være en torn i siden.

   Til å begynne med ble mormonerne bedre mottatt i Illinois, som ikke hadde så mye til overs for nabostaten, der de grunnla byen Nauvoo, «Den skjønne». Hele tiden strømmet nye medlemmer til denne byen. Misjonsarbeidet i Europa hadde båret frukter, særlig i Storbritannia, og senere også her i Skandinavia (I Sverige ble de to første misjonærene, svensk-amerikanere, lagt i jern og utvist til Danmark. I Norge fikk mormonismen status ikke som kristent samfunn, men som ikke-kristen religion. Det ga mindre rettigheter enn å tilhøre en kristen dissentermenighet.), især i Danmark. Det var også her Smith utviklet mye av sin lære, eller mottok nye åpenbaringer, alt ettersom man vil.

   Tempelseremoniene minnet meget om frimurerritualer. Både Smith og andre ledende mormonere var blitt tatt opp i dette broderskapet tidligere. Til seremoniene knyttet Smith etterhvert også, ifølge Fawn M. Brodie, moderne astronomi og teoriene om andre bebodde verdener, rundt andre soler. Allerede hadde Joseph preket i strid med læren om treenigheten, og sagt at Gud Fader og Jesus Kristus var helt adskilte personer, far og sønn, og begge guder.

   Faktisk hadde Gud Fader selv vært mann, på planeten Kolob nær Sirius, og for sitt rettferdige og fremgangsrike livs skyld blitt denne planeten, Jordens Gud. Det fantes kanskje talløse guder i universet, og flere hadde sin hånd i skapelsen av denne planeten og menneskene her. Menneskene var blitt avlet av Gud og hans kone som åndebarn, og skulle her bli testet. Ja, Smith lovet at de menn og kvinner som trofast fulgte kirken og utførte de hellige gjerningene, både før og etter døden, ville kunne «arbeide seg opp» til selv å bli guder. Det ble kalt «loven om den hellige fremgang».

   På samme tid begynte Smith sannsynligvis å preke polygamiet, til å begynne med for den indre krets. Noen ser det som at rettferdige kristne bøyde seg for nye befalinger fra Gud, mer kyniske observatører ser det som eldre, innflytelsesrike kirkelederes hang etter unge, vakre kvinner i menigheten. Nå må det sies at både i Nauvoo og i Utah, var det ikke mormoner-kvinnene selv som protesterte mest mot polygamiet - i datidens arbeidskrevende husholdninger kunne det ofte være greit å ha flere til å dele på «kvinne-arbeidet», og eldre enker kunne bli gift med en kirkeleder, og dermed både komme videre i det neste liv og bli forsørget i dette.

   I den historiske romanen Saints fra 1984, lar Card Joseph Smith forklare flergiftet for den unge, engelske kvinnen Dinah Kirkham på denne måten:

   «It was when I was translating the Old Testament,» Joseph said. [...] «There was so much I didn’t understand. David and Solomon - I didn’t understand why God kept blessing them when they were bigamists a hundred times over. And Abraham, and Jacob, wives and wives and wives.» [...] «I figured I should ask God.»

   «Did he answer you?»

   «He sent an angel.» [...] [I]t was the order of marriage in heaven.» [...] Those whose marriages have been sealed by the power of God will be married forever, and they’ll have posterity and create kingdoms, worlds without end. [...]If I refused this, the mantle would be taken from me and given to another, and I would be cast out of the Kingdom of God.»

   Ryktene om polygamiet var med på å snu stemningen mot mormonerne, sammen med Joseph Smiths lite republikanske hang til teokrati, og lefling med idéen om det rettferdige kongedømme. I 1844 ble Smith og noen av hans nærmeste satt i fengsel i byen Carthage i Illinois, og lynsjet av en mobb.

   Både før og etter hadde de «Hellige» og anti-mormonerne rustet opp militært, og Smith hadde før sin død stundom truet med en amerikansk «jihad», der ropet skulle være «Joseph eller sverdet!» Profetens medarbeider Brigham Young (1801-1877) hadde imidlertid andre planer, fikk stagget de verste forfølgelsene fra «the gentiles», og begynte å lede størsteparten av kirkens medlemmer vestover.

   Derimot ville en god del av de ledende personer, deriblant medlemmer av Josephs familie, ikke akseptere Young som leder, og grunnla etterhvert andre kirkesamfunn (slik sett har Utah-kirken på sitt vis sine Trotskij’er...). Det største er Den Reorganiserte kirken, med hovedkvarter i Missouri, og som også har forsamlingshus i Oslo. De Reorganiserte er på en måte en mer ordinær, protestantisk kirke, med Mormons bok som et tillegg, og forkaster mye av den esoteriske læren som ennå praktiseres av Utah-kirken. De fornekter også at Joseph Smith noen gang forkynte polygamiet.

   Målet for utvandringen fra Nauvoo og Illinois var territoriet Deseret, oppkalt etter en honningbi i Mormons bok, og på den tiden langt større enn det nåværende Utah. Området rundt Store Saltsjø var tørt og øde, men viste seg å være fruktbart, og mormonerne satte i gang med å bygge ut området. Young, som var blitt utpekt som guvernør for territoriet av Kongressen, viste seg som en svært praktisk leder, og gårder, bergverk, industri, håndverk, kooperativer og aksjeselskap ble dannet. Deseret var teokratisk og autoritært styrt, og iblant var ledernes forretninger vel tett forbundet med kirkens, men de fleste var tilfredse - og stadig flere «Hellige» nådde frem til dette Sion i ørkenen, Salt Lake City, der arbeidet med et stort tempel tok til. Denne perioden er interessant skildret av den britiske oppdagelsesreisende Sir Richard Burton, i boken In the Kingdom of the Saints.

   Snart gjentok historien seg. Predikanter og andre raste mot de «usedelige» mormonerne, og politikerne i øst likte ikke tanken på et teokrati på USAs territorium. Rykter om blodige represalier mot dissentere og «gentiles» nådde snart Washington, og tropper ble sent til Utah. En flere tiår lang styrkeprøve tok til, som endte med at den etablerte kirken oppga flerkoneriet og slo fra seg tanken om et guddommelig kongedømme. Fra nå av skulle de være amerikanere, men den beste sorten amerikanere, og arbeide innenfor systemet.

   På tyve- og tredvetallet, under den syvende profeten, Heber J. Grant, gikk kirkelederne mot høyre, og fra nå av var det ikke populært å snakke om kooperasjoner og utopiske eksperimenter. Dessuten ble noen av de mest kjente påbudene, som før faktisk bare hadde vært sterke forslag til leveregler, som å avholde seg fra alkohol, tobakk, kaffe og te, nå kirkelig lov. Allerede fra før av var det uansett mange som levde etter dem som om de var det.

   I løpet av hele det tyvende århundre har kirkens økonomiske verdi økt jevnt, da medlemmene betaler tiende, og kirken oppfordrer til arbeidsomhet. Misjonsarbeidet, som nå drives over nesten hele verden, har også vært fruktbart; det er flere voksne medlemmer av Utah-kirken enn innbyggere i Norge.

   I dag utfordres kirkens lederskap, «the General Authorities», både fra «høyre» og fra «venstre», dels av fundamentalister som, trass i til tider sterk forfølgelse, fremdeles følger prinsippene om polygami og teokratisk styreform, og dels av liberale mormonere, som ønsker å lese Mormons bok mer som inspirert fortellerkunst, enn historie i egentlig forstand, og feminister som ønsker å ta læren om gudinner og en Moder på alvor.

   Slik slår altså historien tilbake på dagens Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, men hovedmassen av kirkens medlemsskap og deres ledere er nok mest opptatt av de sosiale og familieorienterte sidene av denne praktisk rettede religionen - det stilles store krav til jevnlig oppmøte og deltagelse i arrangementer - og av å føre et godt liv, slik de ser det.

 

 

«Suddenly there were words in his mind; and he spoke them almost before he thought of them. «The Lord knows your heart, Stephen, and he trusts you. He brought you into this world to perform works of love, and I promise you that if you listen to the Holy Ghost and make your choices as the Spirit of God directs you, then you will bring joy and peace into the lives of everybody that loves you, both your family and your friends»

 

Step, faren i Cards Lost Boys, til

sin sønn Stevie under dåpsseremonien

 

Selve hovedtråden i romanen Lost Boys, kriminal- og spøkelsesfortellingen, er den samme. Et sideantall på noe over femhundre sider gir imidlertid også plass til mye mer, og blant tilleggsstoffet finner vi skildringer av databransjen og situasjonen på mikromaskinfronten tidlig på åttitallet, skildringer som bunner i egen erfaring og virker delvis selvopp-levde, og faktisk er både fornøyelige og tanke-vekkende. Viktigst for oss er det at Card har tatt seg tid til å skildre, ikke bare positivt, livet i en mor-monermenighet i et stort sett ikke-mormonsk område. Ellers er det faktisk enda mer skrekk i vente for familien i romanen, enn det var i novellen, og det både på det åndelige og materielle planet.

   Familien i romanen er en annen enn Cards egen. Faren, Step Fletcher, har en PhD i historie, men har forsørget familien gjennom å ha skrevet et populært dataspill for maskiner av typen Atari. Nå skal han begynne å skrive manualer for et firma som leverer software til Commodore 64. Step er også en mann som ønsker å følge sin kirkes læresetninger, selv om han har sine små, personlige feil; bl. a. har han litt lett for å høres spydig eller grinete ut, også når han ikke er det. Imidlertid er han når alt kommer til alt personlig modig.

   Kona DeAnne er kanskje et hakk strengere og mer «prippen» enn sin mann, og ser barna og kirken som sin hovedoppgave i livet. Hun er imidlertid også litt av en «hønemor», og når hun tar sin sønn til en psykolog, gjør hun noe mannen har vanskeligere for å akseptere. Kirken har nemlig sine innvendinger mot moderne psykologi.

   Begge har altså sine personligheter, men er tydeligvis ment å være et eksempel på gode, eller i det minste ikke særlig dårlige, mormonske foreldre.

   Den eldste sønnen, Stevie, er et svært modent og karakterfast barn, som kommer til orde i større grad enn Scotty i novellen. I tillegg har familien to yngre barn, en gutt og ei jente, og får i løpet av romanen en gutt til, som viser seg å være utviklingshemmet. Ingen liten forsørgerbyrde, altså.

   Historien i romanen er den kjente fortellingen om den gyldne sjansen til suksess, som snart blekner, og mer blir likt et fangehull man ikke kommer ut av. Familien Fletcher, med opphav i Veststatene og «mormonerland», flytter til tobakksbyen Steuben, North Carolina, som ikke skildres altfor positivt (allikevel bor faktisk Card selv i Sørstatene). Steps nye arbeidsplass viser seg å være åsted for endeløse «power games», der han etter all sannsynlighet både vil ende opp med å bli grovt utnyttet, og tape alle muligheter for en karriere annetsteds.  Samtidig har han brent alle sine og familiens broer med å flytte sørover; som småbarnsfamilie i etableringsfasen har de vanskelig for å ta seg råd til et nytt oppbrudd med det aller, aller første.

   Familiens situasjon minner mer og mer om den skipbrudne som ser haier sirkle rundt flåten. Sønnen Stevie får en lærerinne på skolen som diskriminerer ham på det groveste, og deretter vender seg mot faren. Steps eneste, ålreite arbeidskamerat, en nerdete, rollespillende unggutt, viser seg å ha sans for meget små småpiker. I mormonermenigheten opplever de både en meget innpåsliten Søster LeSueur, som stadig får vranglærende «visjoner», og forsøker å sette Stevie opp mot sine foreldre, og en ubalansert konvertitt, Lee, som mest av alt er opptatt av å bli «planetgud», akkurat nå! og søker etter anerkjennelse fra Step.

   Etterhvert inntreffer også de skrekkelige hendelsene i novellen, som får samme tragiske finale. Faktisk minner romanen Lost Boys om den reneste greske tragedie, der alle ubalanserte sjeler i en by kommer mot én, eneste familie, som målsøkende missiler.

   Nettopp den tragiske uavvendeligheten un-derstrekes av oppbygningen av romanen, der samtlige kapitler begynner med en «This is the...»- eller «This is what happened...»-setning, avsluttet med kolon.

   Frelseslæren til Jesu Kristi Kirke av De Siste Dagers Hellige blir flere ganger trukket inn i romanen. Slik gjør konvertitten Lee en brøler, mens han og Step er på besøk hos en enke som hennes «hjemme-undervisere»:

   «What I was asking,» said Lee, «was whether you think your husband is a god.»

   Step cringed inside. [...]

   «I mean that’s what first attracted me to the Mormons,» said Lee. «Was the idea that human beings can become gods. I’ve always felt that. [...]»

   «[...]And the answer to your questions is no, Sister Highsmith does not believe that her husband is a god. He’s a man, and a good man - am I right, Sister Highsmith?»

   «The very best man,» she said. «He became a colonel before he retired»

   «Yes,» said Step, «and now his spirit has left his body behind and he lives on with those of his family who died before him. But Lee, becoming holy and perfect enough to fully share in God’s work is very rare and when it does happen it would happen only after long development and a long, long time after death and to most people it never comes at all. It’s not like becoming a colonel.» And then, to help Lee realize that the discussion should now end, Step added, «And it’s not a doctrine we discuss much.» Or at least, if we have any sense of proportion we don’t discuss it much. We don’t even understand what Joseph Smith meant by it, for heaven’s sake! Much better to concentrate on things like loving your neighbor and trying not to screw up your life and the lives of everybody around you than to get into mysterious doctrines.

   Apparently mysterious doctrines were all that Lee wanted to talk about. «I think about becoming a god all the time,» he said. «I think it would be neat to design planets and stuff. I could sure do a better job than this world.»

   Sister Highsmith blanched [...].»

   Søster LeSueur presterer også sin form for vranglære, eller manglende sans for proporsjoner, idet hun stiller seg bak en tidligere utbredt lære om at kvinner først og fremst måtte bli frelst ved ekteskap med en rettferdig mann. DeAnne mener derimot at de begge må ha sitt vitnesbyrd i orden, og takkes for å ha sagt det i Kvinneforeningen av en annen Søster, hvis mann har forlatt kirken etter at den likestilte svarte og hvite (En av kirkens mer pinlige episoder var da Joseph Smith forkynte at svarte var utelukket fra presteskapet, da de hadde gjort opprør mot Gud Fader før skapelsen, og blitt straffet med mørk hud. Åpenbaringen ble møtt med en ny åpenbaring først i 1978.).

   Nå er det slik at mormonerkirken, selv om den mener å ha sannheten bak kristendommen, og dermed en eksklusiv lære, ikke er ekskluderende i den forstand at den regner med at rettferdige eller villedede hedninger vil havne i et helvete. Nei, etterlivet skal også for dem bli bedre enn livet på jorden er for de fleste. Man har bare ikke realisert sitt fulle potensiale, etter loven om fremgang. Noen kan få en ny start gjennom dåp av de døde, som foregår i mormonertemplene, og er årsak til deres interesse for slektsforskning. - Ellers skal det ytterste mørket væære reservert for de som motarbeidet og forfulgte Jesus Kristus og Joseph Smith i deres levetid (min rike og vantro fantasi ser straks for seg et helvete med bare to grupper; en i toga og burnuss, en annen i cowboyhatt og frynsejakker - det må bli interessante samtaler, i det minste!)...

   Allikevel ser det ut til at man, ved onde gjerninger og illegalt begjær, kan gjøre seg til mindre enn et menneske. Da den mentalt ustabile folkeskolelæreren som har plaget Stevie, snerrer til Step: «You aren’t a Christian, then! [...] Christians believe in forgiveness!» svarer han: «I’m a Christian who believes in repentance before forgiveness.»

   Den eldre mannen som har begått alle drapene, beskrives som en person som tilslutt bare har et ytre skall igjen, alt annet er et tomt hull som begjærer det som ikke er hans. Og i en av de scenene i boken som undertegnede fant mest opprivende, undrer Step om han skal drepe sin unge arbeidskollega, før han starter på en lignende karriere. - Han slår det fra seg, for «Gallowglass» har ennå et potensiale for godt såvel som ondt, og livet hans er ikke Steps å ta.

   Som nevnt har menneskene også et potensiale for åndelig vekst. Stevie vokser i løpet av romanen sterkt. Det er han som knytter de døde og tapte guttene til seg, og til slutt klarer å manifestere både seg selv og dem for de levende. Nesten hele tiden har han kjempet i stillhet, og trodd at dette var noe han måtte gjøre alene.

   I det hele tatt er Lost Boys en både medrivende og opprivende roman, og selv om skrivestilen ikke er tung, er hendelsene iblant veldig tunge (Card er i det hele tatt en ofte ubehagelig forfatter). Denne anmelderen sover vanligvis svært godt om natten, men var plaget av dårlige drømmer etter å ha lest denne boken. Sånn sett er det jo nettopp en god skrekkroman...

   Tilslutt går det faktisk bedre for familien, Step klarer å få en bedre jobb, og kommer seg ut av den gamle. Men i mellomtiden har det samme onde som i novellen inntruffet, og deres kjære, eldste sønn er død.

 

 

Liten bibliografi, for dem som vil lese videre:

 

 

Omtalte bøker av Orson Scott Card:

 

Card, Orson Scott (1984): Saints [tidligere tittel: «Woman of Destiny»]

Card, Orson Scott (1987): Seventh Son [første bind i den ennå ikke avsluttede serien «The Tales of Alvin Maker»]

Card Orson Scott (1989): Lost Boys [novelle; i The Magazine of Fantasy and Science Fiction, oktober ’89. Senere bl.a. tatt med i samlingen The Changed Man (1992)]

Card, Orson Scott (1992): The Memory of Earth [første bind i serien «Homecoming», andre bind er The Call of Earth (1993), The Ships of Earth (1994), Earthfall (1995) og Earthborn (1995)]

Card, Orson Scott (1992): Lost Boys [roman]

 

Bøker utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige:

 

Mormons Bok [originalens tittel The Book of Mormon (USA, 1830 og senere); norsk oversettelse og utgaver, 1950 og senere.]

Berrett, William Edwin (1973): Den gjenopprettede kirke

Howells, Rulon S. (1963): Mormonismen i bilder

 

Bok utgitt av Den Reorganiserte Kirke:

 

Sannheten og beviset: Forskjellen på den Reorganiserte Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges lære og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges lære (Oslo, 1972)

 

Historiske verk og artikler:

 

Brodie, Fawn M. (USA, 1957): No Man Knows My History

Burton, Sir Richard (England, 1861 og senere): In the Kingdom of the Saints

Jorgensen, Chris og Stack, Peggy Fletcher (Salt Lake Tribune, 29. 11. 92): It’s Judgment Day for Far Right: LDS Church purges Survivalists

 

Kritikk av kirkesamfunnet på skandinaviske språk:

 

Olofson, Peter (Danmark, 1989): Så I bliver som Gud: Nyreligiøsitet og kirkens mission

Skjerpe, Olav (1969): Mormonisme: Sannhet eller løgn?

 

Ymse:

 

SF Eye (http://www.empathy.com/eyeball/sfeye.html)  #6-8, innlegg og debatt om Lost Boys

Anderson, Scott (USA, 1993): The 4 O’Clock Murders

Naifeh, Steven og Smith, Gregory White (USA, 1988): The Mormon Murders

[NB! Relevant for temaet i artikkelen er bare bakgrunnsstoffet om de forskjellige, mormonske kirkesamfunnene. Bøkene omtaler først og fremst spektakulære kriminalsaker i USA og Mexico, som har lite eller ingenting å gjøre med de aller, aller fleste troendes hverdag.]

Hallbing, Kjell (1970 og senere): Hevnens engler [Morgan Kane-bok nr. 35)